کسانی که به تیم آواندا اعتماد کردند

بزرگ ترین دارایی ما اعتماد شما عزیزان است

نمونه کار

 • نام مجموعه : کیان پنجره آریا
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : قرارداری
 • سال : 00
طراحی سایت شرکتی کیان پنجره آریا

نمونه کار

 • نام مجموعه : راهور صنعت زاگرس
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 00
طراحی سایت شرکتی

نمونه کار

 • نام مجموعه : دکتر کیمیا محمدی
 • طرح انتخابی : طراح شماره یک
 • نوع پروژه : قراردادی
 • سال : 99

نمونه کار

 • نام مجموعه: وکیل فریبرز احمری
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : قراردادی
 • سال : 99
طراحی سایت وکیل

نمونه کار

 • نام مجموعه : بهین صنعت اسپنتای مرکزی
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 98
طراحی سایت شرکتی

نمونه کار

 • نام برند: چوبین درب
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 97
نمونه طراحی سایت - آواندا

نمونه کار

 • نام برند: دانش افزون
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 97
طراحی سایت شرکتی

نمونه کار

 • نام مجموعه : آقای یوسف خسروی
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 96
طراحی سایت شخصی

نمونه کار

 • نام مجموعه : رهاورد سازه اراک
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 98
طراحی سایت شرکتی رهاورد سازه اراک

نمونه کار

 • نام مجموعه: آرتا نسیم
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 97

نمونه کار

 • نام شرکت : بهین صنعت اسپنتای مرکزی
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 96
نمونه طراحی سایت - آواندا

نمونه کار

 • نام شرکت : بهین صنعت اسپنتای مرکزی
 • طرح انتخابی : طراح شماره دو
 • نوع پروژه : دورکاری
 • سال : 98
طراحی سایت اراز وی پی اس